artist

Marja de Jong


  • home
reflections - LINKSE HOBBY 

Linkse Hobby is de geuzennaamvoor kunstenaars en kunstliefhebbers in Nederland.  


LINKSE HOBBY

Door een groot deel van het politieke spectrum worden kunst en cultuur als elitair gezien en weggezet als "linkse hobby".
De kabinetten Rutte I, Verhage en gedoger Wilders en Rutte II, Samsom hebben een uitgesproken kijk op de betekenis van kunst en cultuur in en voor de samenleving en de wijze waarop de overheid hierbij betrokken dient te zijn. De term "LINKSE HOBBY" is gekozen om te zorgen dat met name kunst een negatieve lading krijgt door te spreken over zakkenvullers, subsidieinfuus, kladderaars en meer van dit soort denigrerende kwalificaties.

De politici in dit kabinet en hun gedogers gebruiken kunst en cultuur om het altijd aanwezige ongenoegen van hun aanhangers te benoemen en ze zijn op slinkse wijze bezig dit zodanig uit te spelen tot kunst en cultuur de oorzaak van 'het verval' van de samenleving zal zijn. Deze politiek is bekend uit de culturele revolutie in de jaren zestig in China en was daar zeer succesvol, de eeuwenoude cultuur en beschaving is daar in die tijd rigoreus gewist. Het blijkt nu dat niet alleen linkse ideologiën dit soort ideeën kunnen verwezenlijken, maar rechtse stromingen kunnen dezelfde intentie hebben.

Onvoorzien voor deze rebellenclub  is dat de scheldnaam LINKSE HOBBY bezig is te ontwikkelen tot geuzennaam en als dit door veel kunstenaars en kunstliefhebbers van links, rechts en midden, progressief en conservatief zichtbaar wordt uitgedragen, verliezen deze populisten hun favoriete slogan en wat moeten ze dan?

een beschaving zonder kunst bestaat niet 

Een kenmerk van de kunsten is dat het niet eenduidig is, en dat hun beoefenaars, uitvoerders en liefhebbers sterk individualistisch zijn en het is dan ook niet eenvoudig, zelfs niet waarschijnlijk om alle neuzen eenzelfde kant op te krijgen. Echter het gaat hier om veel meer dan de subsidie, het gaat om het bestaansrecht van kunst in de samenleving.

Kunst is in de aard niet links, rechts of centrum, conservatief of progressief. Kunst is de expressie van de beschaving en verbeeldt en verklankt de waarde en betekenis van de samenleving en is daarmee onverbrekelijk verbonden. In een zo sterk individualistische maatschappij als de westerse, zijn ook de kunsten divers en veelzijdig. Meer dan in enige andere periode in de geschiedenis onbreekt een kenmerkende stijl, want juist de diversiteit en individuele uitingen zijn in dit tijdsgewricht het kenmerk. Dit is een van de oorzaken van de aanvallen van behoudende en angstige groepen, zij hebben behoefte aan zekerheid, duidelijkheid en eenvormigheid. Het is tragisch dat niemand op dit moment in staat is om een heldere en overzichtelijke wereld aan te bieden, als dat al ooit het geval zou zijn geweest. Het is dan ook vals om de indruk te wekken dat dit wel mogelijk is in plaats van de gereedschappen te bieden om zelf  te kunnen kiezen, te overwegen en te beoordelen.   

Naast de intrensieke waarde van de kunsten en de cultuur voor de samenleving zijn zij van betekenis en waarde voor:
-het individu, zowel passief als actief
-de creatieve ontwikkeling van de gehele bevolking
-de verdieping en verbreding van de maatschappelijke betrokkenheid
-het historisch besef en verbondenheid met het verleden
-de economische waarde en de bijdrage aan bedrijfsinnovatie 
-de aantrekkingskracht als vestigingsplaats voor hoger opgeleiden en bedrijven
-het aanzien van de samenleving in het buitenland

Op deze pagina de informatie die wil bijdragen aan het vormen van een eigen mening over de opvattingen in kunst en cultuur om bij te dragen aan het verbreden van het draagvlak in de samenleving en de wijze waarop de huidige regering en haar gedoger denkt dit te moeten realiseren of beter gezegd vindt te moeten afbreken.

De overheid zelf heeft de waarde van de creatieve industrie al in 2009 (PDF file) verwoord in een brief daarover.
Premier Rutte licht in een onliner toe hoe zijn kabinet aankijkt tegen kunstsector en hoe daaraan op een "verstandige" manier door de overheid geld kan worden uitgegeven. Hij vergist zich echter schromelijk, zoals op meer punten. Een samenleving zonder kunst heeft geen beschaving en brengt zijn bevolking terug tot barbarij en al zou deze dat zelf prefereren dan nog is dat geen reden hieraan toe te geven, al is het alleen al om economische redenen.

Het zou de opperhoofden van dit land sieren eens verder te kijken dan de waan van de dag want zoals Daan Windhorst in de Volkskrant van 2 september 2013 verwoordt: "Een land is gebaat bij een intelligent discours, een denken dat boven het alledaagse uitstijgt, en kunst heeft daarin een belangrijke laboratoriumfunctie. Het is voor alle Nederlanders dus veel belangrijker dat de inhoud van kunst waardevol is, dan dat de zaal vol zit. " en juist dit intelligente discours onbreekt meer en meer.


Uit het concept regeerakkoord van de VVD, CDA en gedoogpartner PVV:
pagina 33:
Cultuur
De overheid schept condities op het gebied van kunst en cultuur die de kwaliteit verhogen en de toegankelijkheid waarborgen. Uitgangspunt is dat in alle regio’s een hoogwaardig cultureel aanbod blijft bestaan. Het kabinet wil meer ruimte geven aan de samenleving en het particulier initiatief en de overheidsbemoeienis beperken. Kunst en cultuur zijn tenslotte ook van en voor de samenleving. Bij verstrekking van subsidies wordt voortaan eerst gekeken naar de mogelijkheden eigen inkomsten te verwerven. Er komt meer aandacht voor de verdiencapaciteit van cultuur.
• Er wordt bezuinigd op de middelen voor kunst en cultuur.
• De cultuurkaart en de innovatie- en matchingregeling worden geschrapt.
• Met name de fondsen worden samengevoegd en omgevormd tot een cultureel investeringsfonds.
• Het kabinet komt met een voorstel voor een “Geefwet”.
• Culturele instellingen en kunstenaars worden meer ondernemend en gaan een groter deel van hun inkomsten zelf verwerven.
• De creatieve industrie draagt door innovatie bij aan economische ontwikkeling.
Behoud en onderhoud van monumenten blijven taken van de overheid. Hierbij verdient herbestemming de aandacht, evenals behoud van het religieus erfgoed. Actieve cultuurparticipatie blijft ook van belang, met name bij de beoefening van amateurkunst en volkscultuur en bij bibliotheekbezoek. De uitgaven aan behoud en beheer van cultureel erfgoed, bibliotheken en het Nationaal Archief worden zoveel mogelijk ontzien.

Commentaar:
Dit regeerakkoord is gebaseerd op de verkiezingsprogramma's van de partijen VVD, CDA en PVV. Waarbij de laatste de zwaarste stem blijkt te hebben, zelfs al neemt de gedoger geen echte verantwoordelijkheid. De haat die deze partij tegen de kunst en hun beoefenaars en liefhebbers denkt te moeten ventileren, grenst aan het onbetamelijke. Dezelfde gedoger die iedere aantijging in zijn richting als een persoonlijke aanval en belediging voelt, ziet er geen been in om een hele groep zwart te maken en te demoniseren als profiteurs en zakkenvullers.
Het is daarbij interessant te lezen dat Martin Bosma in de Volkskrant beweert dat: "Geert Wilders heeft nooit gezegd dat kunst een linkse hobby is. Het zijn juist de linkse partijen die in gemeenten het sterkst bezuinigen op kunst."
Uit het verkiezingsprogramma van deze ondemocratische partij blijkt echter klip en klaar dat de term 'linkse hobby' daarin wel degelijk voorkomt.
In hetzelfde artikel in de Volkskrant beweert deze PVV vertegenwoordiger zelfs:
"De kunstwereld heeft in 2010 besloten volledig te fuseren met actievoerend links." en hij dreigt met ferme taal: " Dat is een strategische en historische beslissing. Bij de volgende bezuinigingsronde zal blijken hoe slim dat was."
Het CDA heeft zijn betrokkenheid met kunst en cultuur zonder enig bezwaar ingewisseld om op het pluche te mogen blijven zitten. De waarde van dit deel van hun uitgangspunten is daarmee zeer twijfelachtig geworden, om niet te zeggen waardeloos.

Het is duidelijk dat er de rancune tegen kunst en ook cultuur uitermate groot is en dat met deze regering er geen sprake kan zijn van een stimulering van kwaliteit, onwikkeling en deelname. Zeker niet nu de staatssecretaris voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Halbe Zijlstra zijn ideeën (want een visie kan het niet genoemd worden) over de toekomst van de kunst heeft ontvouwd in een interview met Thijs Broer / Thijs Niemantsverdriet in Vrij Nederland.

De theaterjournalist en dramaturg Robbert van Heuven geeft een uitgebreide analyse in "De podiumkunsten op het hakblok?

Het kabinet Rutte, Verhage en gedoger Wilders (een kwart van de PVV stemmers denkt dat hij minister is, terwijl hij, zoals Youp van 't Hek zijn NRC column 'saai leven' (inmiddels niet meer beschikbaar) meldt, minister-president is en dat Rutte dat ook weet)   heeft de volgende truc uit de hoge hoed getoverd. Anderhalf miljard  steun aan het bedrijfsleven.  Als goochelclub is dit driemanschap niet onverdienstelijk.

Zoals bekend wordt sport (met name voetbal) stevig gesubsidieerd. Uit berekeningen is nu gebleken dat de kunstsector minstens driemaal zoveel bezoekers trekt als sportwedstrijden. De directeur van het gemeentemuseum, Benno Tempel attendeerde de overheid op dit feit.

Ook het kabinet Rutte II gaat eensgezind op de ingeslagen weg verder.


Uit het verkiezingsprogramma van de VVD
pagina 22:
2.5 Cultuur
Kunst en cultuur dragen bij aan een vrije, tolerante en dynamische Nederlandse samenleving. De VVD wil dat de goede naam van Nederland in de wereld op het gebied van kunst, architectuur, design, (klassieke) muziek en cultuur verder en beter wordt uitgedragen. De cultuursector zit echter in de houdgreep van de overheid. De staat betaalt en bepaalt. Een terugtredende, krachtige en kleine overheid kan in de visie van de VVD weer orde op zaken stellen en de directe relatie herstellen tussen de mensen die cultuur maken en zij die ervan genieten. Slechts een kwart van de uitgaven aan cultuur wordt opgebracht door kaartverkoop of bestedingen afkomstig uit loterijen, sponsoring, giften en dergelijke. Nationaal cultureel erfgoed verdient wel bijzondere bescherming van de rijksoverheid.

De VVD wil meer ruimte geven aan de samenleving en minder aan de overheid. Cultuur moet terug naar de samenleving. De VVD bepleit daarom een grotere rol voor verzamelaars, mecenassen, sponsors, stichtingen en fondsen in de kunstsector. Met een ‘geefwet’ worden bestaande fiscale mogelijkheden samengebracht, waarmee extra privaat kapitaal vrijkomt voor de cultuursector. Culturele instellingen moeten een groter deel van hun inkomen zelf verwerven. Subsidies worden in toenemende mate vervangen door leningen met lage rentes via publiek-private fondsen.

Kunstenaars die gebruikmaken van de Wet werk en inkomen kunstenaars (Wwik) genieten een uitzonderingspositie in de sociale zekerheid. Sociale voorzieningen moeten echter alleen toegankelijk zijn voor mensen die echt niet kunnen werken. Kunstcreatie is een bijzondere vorm van ondernemerschap, die geen uitzonderingspositie in ons sociaal bestel moet hebben. Daarom wil de VVD de Wwik afschaffen. Zo behouden we de sociale zekerheid voor diegenen die het echt nodig hebben.

Versterking van de cultuursector via extra overheidsprogramma’s gaat uit van een  maakbaarheidsgedachte die niet past bij onze tijd. Een overheid die beoordeling en financiering van cultuur op afstand zet, kan niet tegelijkertijd zelf groeien. De VVD wil daarom de overheidsonderdelen die zich bezighouden met de cultuursector verkleinen. De VVD ziet bovendien geen toegevoegde waarde in de cultuurkaart. De werking ervan ten opzichte van andere kortingssystemen is niet aangetoond, en de uitvoeringskosten zijn veel te hoog.

Het behoud van cultureel erfgoed en monumentenzorg zijn taken waarbij de VVD wel een belangrijke rol voor de overheid weggelegd ziet. Bij monumentenzorg dient de overheid ook particulieren te faciliteren. Daarbij werkt fiscale stimulering vaak beter dan subsidiëring.


Uit de webversie van het verkiezingsprogramma van het CDA
pagina 14:
2.5. Cultuur en sport
Cultuur verbindt mensen. Het is een uitdrukking van het geheel van onze waarden en draagt wezenlijk bij aan onze identiteit. Kennis nemen van elkaars cultuuruitingen kan groepen mensen dichter bij elkaar brengen, draagt bij aan het opbouwen en bijeenhouden van een samenleving die als echte gemeenschap beleefd wordt. Juist in een globaliserende wereld hebben mensen behoefte aan eigenheid en aan verbondenheid. Cultuur vervult daarvoor een wezenlijke rol. Dat geldt voor onze topcultuur maar
ook voor de volkscultuur. Kunstenaars houden ons een spiegel voor. Zij openen nieuwe en inspirerende vergezichten. Zij laten ons op een andere, verrijkende manier tegen de samenleving aankijken. Ook de amateurkunst verbindt mensen met elkaar. Kunst geeft invulling aan het begrip participatie en geeft kleur aan de samenleving. Het CDA staat voor een overheid die de condities creëert voor een bloeiende kunst en cultuur, die kwaliteit verhoogt en zorgt voor spreiding en toegankelijkheid.

2.5.1.
Nederland is rijk aan monumenten. Het hedendaagse monumentenbeleid moet er toe bijdragen dat de kwaliteit, identiteit en herkenbaarheid van onze leefomgeving gewaarborgd is en verder wordt uitgebouwd. Het behoud van religieus erfgoed verdient bijzondere aandacht.

2.5.2.
Cultuur(geschiedenis) verdient een vanzelfsprekende plaats in het onderwijs. Het brengt jongeren in verbinding met vragen van zingeving, met dieptelagen van onze cultuur en met de onderliggende waarden van onze samenleving. Het nieuwe Nationaal Historisch Museum zal hieraan, in samenwerking met het Nationaal Openlucht Museum, een belangrijke bijdrage kunnen leveren.

2.5.3.
Het CDA is voorstander van actieve cultuurparticipatie. Amateur- en volkskunst moet gestimuleerd worden. Het zelf beoefenen van kunst in verenigingsverband bevordert groepsgevoel en saamhorigheid. Door verdere decentralisatie kan de doelmatigheid worden bevorderd.


Uit de webversie van het verkiezingsprogramma van de gedoogpartij PVV
pagina 17:
Hebben we een echte democratie, of is dat vooral een façade? De democratie verkeert in haar grootste crisis sinds Thorbecke. Er bestaat een wereld van verschil tussen wat het Nederlandse volk vindt en wat de elites vinden. Als het gaat om de klimaattheorieën van Al Gore, de massaimmigratie, de islamisering, de Europese superstaat, de ontwikkelingshulp, de kunstsubsidies, strenger straffen; de burger snapt het en de elites niet. Laat het duidelijk zijn: De PVV staat aan de kant van de gewone man en vrouw. Wat we moeten doen is de macht teruggeven aan de burger. Alleen een radicale democratisering kan de dominantie van de linkse elites breken.
pagina 35:
Bescherm kunstenaars die bedreigd worden door de islamisering
We houden de subsidies voor musea, bibliotheken en ons erfgoed in ere, maar kunstsubsidies schaffen we af
pagina 57:
Bij de linkse hobby’s: we stoppen met ontwikkelingshulp (wel noodhulp), een kleinere staatsomroep, geen onrendabele windmolens, geen onhaalbare klimaatuitgaven, geen kunstsubsidies en stoppen met de
Vogelaarwijken.

Op 8 juli 2010 is op de website van de PVV de opvatting van de PVV (is Geert Wilders) over de "linkse hobbies" getiteld: "Kabinet stop met al die linkse hobbies" als maatregel tegen de financiële en maatschappelijke crisis. Het dagblad de Telegraaf, als grote supporter van deze visie steunt de anti-democraat en demagoog Wilders op alle fronten.


Om te voorkomen dat in de toekomst sommige documenten van het web zullen verdwijnen en daardoor niet meer te raadplegen zijn, want eens keren de kansen, zijn alle stukken opgeslagen, om indien nodig, de standpunten van vandaag te verifieren.

De partijprogramma's zijn inmiddels niet meer online beschikbaar.

 

| marja de jong | atelier (at) marjadejong (dot) com | +358 (0)50 4625 675 |
©2009-2019 Marja de Jong, Finland. All rights reserved.
No reproduction by any means or in any language without prior permission of the author.